2

رتبه زیر 50

12

رتبه زیر 500

28

رتبه زیر 1000

7

رتبه زیر 2000

16

رتبه زیر 5000

افتخارات کنکورمشاهده همه

افتخارات المپیادمشاهده همه

افتخارات پژوهشیمشاهده همه

افتخارات فرهنگی،ورزشیمشاهده همه